Relations Among Foveal Blood Flow, Retinal-Choroidal Structure, and Visual Function in Retinitis Pigmentosa

九州大学医学部 眼科

Yusuke Murakami, Jun Funatsu, Shunji Nakatake, Kohta Fujiwara, Takashi Tachibana, Yoshito Koyanagi, Toshio Hisatomi, Shigeo Yoshida, Shozo Sonoda, Taiji Sakamoto, Koh-Hei Sonoda and Yasuhiro Ikeda
Relations Among Foveal Blood Flow, Retinal-Choroidal Structure, and Visual Function in Retinitis Pigmentosa
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 59(2), 1134-1143, 2018.