Gingival blood flow response upon thermal stimulation: comparison between young and middle-aged healthy men

花王株式会社 様

Yuko Ohsugi, Yoshinao Nagashima, Atsuko Chiba, Tsutomu Oyama, Makiko Hiraishi, Yoshitaka Yano, Yoshifumi Niki and Masataka Majima
Gingival blood flow response upon thermal stimulation: comparison between young and middle-aged healthy men
The Kitasato Medical Journal, 50(1), 2020.