Correlation between Blood Flow and Temperature of the Ocular Anterior Segment in Normal Subjects

東邦大学医療センター大森病院 眼科 様

Takashi Itokawa, Takashi Suzuki, Yukinobu Okajima, Tatsuhiko Kobayashi, Hiroko Iwashita, Satoshi Gotoda, Koji Kakisu, Yuto Tei and Yuichi Hori
Correlation between Blood Flow and Temperature of the Ocular Anterior Segment in Normal Subjects
Diagnostics, 10(9), 695, doi:10.3390/diagnostics10090695, 2020.