Changes in Choroidal Component Ratio and Circulation After Coffee Intake in Healthy Subjects.

ツカザキ病院 眼科 関連

Daisuke Nagasato, Yoshinori Mitamura, Mariko Egawa, Fumiko Murao, Toshihiko Nagasawa, Natsumi Komori, Shozo Sonoda, Taiji Sakamoto and Hitoshi Tabuchi
Changes in Choroidal Component Ratio and Circulation After Coffee Intake in Healthy Subjects.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 62(3), 27-27, doi:10.1167/iovs.62.3.27, 2021.