Characterization of laser speckle flowgraphy pulse waveform parameters for the evaluation of the optic nerve head and retinal circulation

東邦大学医療センター大橋病院 眼科 関連

Nobuko Enomoto, Ayako Anraku, Goji Tomita, Aiko Iwase, Takashi Sato, Nobuyuki Shoji, Tomoaki Shiba, Toru Nakazawa, Kazuhisa Sugiyama, Koji Nitta and Makoto Araie
Characterization of laser speckle flowgraphy pulse waveform parameters for the evaluation of the optic nerve head and retinal circulation
Scientific Reports, 11(1), 1-12, doi:10.1038/s41598-021-86280-5, 2021.